Privacy Policy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING EHEALTH VENTURES GROUP

Laatste aanpassing: 7 september 2021

 

Deze privacy- en cookieverklaring beschrijft op welke manier eHealth Ventures Group uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Van eHealth Ventures Group maken onderdeel uit eHealth Ventures Holding B.V. (KvK 24451581) en SuperBrave B.V. (KvK 24479353), beide gevestigd aan de Bijster 18 te (4817HW) Breda, alsook eMedvertise N.V. (KvK 108686) gevestigd aan de Mahaaiweg 6 te Willemstad, Curaçao.

 

Introductie

Via eHealth Ventures Group worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. eHealth Ventures Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit betekent onder andere dat wij:

 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag over te dragen, ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen als ook uw recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en uw recht om minder gegevens te laten verwerken.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en hoelang wij deze gegevens bewaren.

 

In alle gevallen geldt dat alleen medewerkers van eHealth Ventures Group die toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, rechtstreekse toegang tot uw gegevens hebben in onze systemen.

 

Contact

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens te verstrekken om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zo lang als naar de aard nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf verstrekt als inhoud van uw bericht

 

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en af te handelen.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over ehealth in brede zin en/of over onze diensten. U kunt door middel van een expliciete opt-in aangeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze nieuwsbrief kan specifiek op u gerichte informatie – d.m.v. ‘profiling’ – bevatten. In onze nieuwsbrieven maken wij voorts gebruik van ‘open & click tracking’ hetgeen betekent dat klikgedrag voor marketing doeleinden te herleiden is, waartoe wij een gerechtvaardigd belang hebben.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst zodat u daarna geen mailingen meer van ons zult ontvangen.

 

Sollicitatie

Als u reageert op een vacature binnen eHealth Ventures Group of wanneer u een open sollicitatie instuurt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

 

Hiervoor verwerken wij – indien verstrekt – de volgende persoonsgegevens:

 

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

 

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het sollicitatiegesprek en een eventueel te sluiten arbeidsovereenkomst. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij eHealth Ventures Group, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Wanneer wij u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

 

Een onderdeel van de sollicitatieprocedure kan een screening van (openbare) social media- en Google zijn. De hierbij gevonden informatie kunnen wij gebruiken tijdens het sollicitatieproces. Het uitvoeren van deze screening is noodzakelijk om na te gaan of nieuw personeel bij ons imago past; wij hebben hierbij dus een gerechtvaardigd belang. Mocht u bezwaar hebben tegen de screening, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

 

Als wij gebruik maken van externe werving- en selectiebureaus met betrekking tot de vacature waarop u reageert, dan kan het zijn dat wij uw gegevens naar hen doorsturen. Ook kan het zijn dat wij uw sollicitatie doorsturen naar andere aan eHealth Ventures Group verbonden ondernemingen, wanneer uw sollicitatie relevant is voor hen.

 

Verstrekking aan derden
eHealth Ventures Group deelt uw gegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de wetgeving is toegestaan. Met deze derden sluiten wij zgn. verwerkersovereenkomsten, waarmee wij ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden ook voldoet aan de toepasselijk privacywetgeving. In voorkomende gevallen verstrekken wij persoonsgegevens aan derden, omdat:

 

 • zij op ons verzoek bepaalde gegevens verwerken;
 • u hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • De hosting partij van onze website
 • Online tools voor beoordeling en evaluatie
 • Cookie-leveranciers

 

Doorgifte naar landen buiten de EU
Hoewel eHealth Ventures Group dat zoveel mogelijk tracht te vermijden, kan het zijn dat in de Europese Unie verstrekte persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. eHealth Ventures Group zal in dergelijke gevallen echter van deze eisen dat zij een passend beschermingsniveau bieden om zo te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Social Media
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons. Door op deze buttons te klikken komt u op het betreffende social media platform terecht. Als u wilt weten wat deze social media platforms doen met uw persoonsgegevens, dan kunt u dit in de privacyverklaring van het platform lezen:

Beveiliging
Wij nemen diverse beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 

 • toegang tot onze systemen waarop zich persoonsgegevens bevinden, wordt afgeschermd middels een zgn. 2-factor-authenticatie;
 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • onze (technische) leveranciers van apparatuur en infrastructuur voldoen aan in de branche gebruikelijke beveiligingsnormen;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

Uw rechten
Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens
Indien u dit wenst, kan eHealth Ventures Group u een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn (artikel 15 AVG). Wanneer deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, zullen wij deze informatie op uw verzoek wijzigen of aanvullen (artikel 16 AVG).

U kunt voorts een beroep op het recht op vergetelheid doen (artikel 17 AVG). In zo’n geval worden uw account en alle daaraan gekoppelde persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – definitief verwijderd of geanonimiseerd.

Recht op beperking van de verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben (artikel 18 AVG). U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Dataportabiliteit
U heeft recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een bruikbare vorm te ontvangen (artikel 20 AVG). eHealth Ventures Group stuurt u uw gegevens toe in XML-formaat.

Bezwaar maken
Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw gegevens kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken (artikel 21 AVG).

Het intrekken van eerder gegeven toestemming
Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken (artikel 13:2c AVG). U kunt voorts op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten intrekken of hier bezwaar tegen maken.

Recht op indienen van klacht bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG); de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Uiteraard kunt u uw klacht altijd eerst aan ons voorleggen. Daarvoor kunt u terecht bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Contact
U kunt u bovenstaande rechten, en elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, uitoefenen door hiertoe een verzoek te sturen naar . Wij zullen aan uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, gehoor geven of daar anderszins op reageren.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming; zijn contactgegevens treft u aan in het laatste artikel van deze privacyverklaring.

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken
Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we hebben hier een vermoeden van, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. eHealth Ventures Group heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
eHealth Ventures Group maakt via haar website en bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Applicatie- en klikgedrag
 • Referrer-URL

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

 

X

 

 

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Functionaris voor Gegevensbescherming
eHealth Ventures Group heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (‘FG’) aangesteld. De FG is onafhankelijk en functioneert als interne toezichthouder. De FG controleert of eHealth Ventures Group de toepasselijke privacyregels toepast en naleeft. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze FG (de heer B. Teeken) via [email protected] of via 088-235 3035. U kunt ook contact met onze FG opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacy- en cookieverklaring.